木下グループ

ĐIỀU KHOẢN

Trang web này được điều hành bởi Tập đoàn Kinoshita (dưới đây gọi tắt là “Tập đoàn”).
Vui lòng đọc và chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng trang web này.

Bản quyền

Các quyền nhãn hiệu hàng hóa, logo và tên thương mại trên trang web này thuộc về Tập đoàn hoặc chủ sở hữu quyền cá nhân. Trừ khi được luật pháp khác cho phép, nếu không, việc sử dụng bất kỳ thông tin nào trong trang này mà không có sự cho phép rõ ràng của chúng tôi đều sẽ bị cấm bởi luật nhãn hiệu hàng hóa.
Vui lòng đọc và chấp nhận các điều khoản và điều kiện ở trên trước khi sử dụng trang web này.

Liên kết

Nếu bạn muốn liên kết đến trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng “mẫu nhập yêu cầu”. Nếu có bất kỳ thay đổi lớn nào trong nội dung của trang web được liên kết, vui lòng liên hệ lại với Tập đoàn bằng cách sử dụng “mẫu nhập yêu cầu”. Vui lòng đảm bảo đặt liên kết đến trang chủ của Tập đoàn (https://www.kinoshita-group.co.jp/).