木下グループ

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cách xử lý thông tin cá nhân của Tập đoàn Kinoshita

Tập đoàn Kinoshita (dưới đây gọi tắt là “Tập đoàn”) công nhận “Luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân” (dưới đây gọi là “Luật”) và tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân. Để đảm bảo bảo mật toàn diện và nhận được sự tin tưởng của khách hàng, thông tin cá nhân của khách hàng được xử lý như sau.

Mục đích của việc sử dụng thông tin cá nhân

Tập đoàn sẽ cho khách hàng biết rõ ràng khi thu thập thông tin cá nhân, chẳng hạn như thông báo trên trang chủ của chúng tôi và sẽ sử dụng thông tin đó trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích.
Ở đây, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về việc “xử lý thông tin cá nhân” của Tập đoàn.

Những loại thông tin cá nhân sẽ được thu thập

Để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng của chúng tôi, Tập đoàn có thể thu thập thông tin cá nhân của họ kéo dài khi cần thiết cho các dịch vụ chuyển phát e-mail và thực hiện các cuộc khảo sát.
Việc thu thập được thực hiện bằng các cách thức hợp pháp và công bằng. Khi thu thập thông tin cá nhân từ những người khác không phải là khách hàng sẽ cần có sự đồng ý trước từ khách hàng.

Quản lý an toàn thông tin cá nhân

Tập đoàn tiến hành quản lý thích hợp bằng cách thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn rò rỉ, mất mát, phá hủy, giả mạo, truy cập trái phép, v.v… của các thông tin cá nhân thu được.

Cơ cấu tổ chức

Tập đoàn đã thiết lập các quy định liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng được theo dõi bởi mỗi công ty thuộc Tập đoàn. Nhân viên (ban giám đốc, công nhân viên, công nhân viên tạm thời, nhân viên tạm thời) và những người khác đã ký hợp đồng với các doanh nghiệp của mỗi công ty thuộc Tập đoàn, được thông báo kỹ lưỡng về các quy tắc được duy trì và cải thiện lần lượt này.

Cung cấp và tiết lộ cho bên thứ ba

Tập đoàn sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý của họ, trừ khi được pháp luật cho phép theo “Luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân” và các quy định khác.

Cung cấp và công bố cho các nhà thầu phụ

Tập đoàn có thể cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho các nhà thầu phụ của các công ty thuộc Tập đoàn trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích. Mỗi công ty thuộc Tập đoàn hướng dẫn và giám sát việc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng bởi nhà thầu phụ.
Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng xuyên suốt toàn bộ Tập đoàn, cũng như các doanh nghiệp có thể tham gia trong tương lai, để được sử dụng trong phạm vi đạt được mục đích trong công ty.
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của mỗi công ty tạo nên Tập đoàn, được sử dụng trong phạm vi đạt được mục đích.

Tiết lộ, thay đổi và các yêu cầu khác liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng

Tập đoàn sẽ hành động phù hợp với thông tin cá nhân được lưu trữ bởi mỗi công ty thuộc Tập đoàn, trong trường hợp có yêu cầu như tiết lộ, chỉnh sửa, xóa bỏ và đình chỉ sử dụng từ khách hàng.

Đánh giá chính sách bảo mật

Vui lòng kiểm tra định kỳ vì nội dung của chính sách bảo mật này sẽ được sửa đổi và thay đổi mà không cần thông báo.