木下グループ

TRIẾT LÝ

Tập đoàn Kinoshita là một
“công ty kinh doanh nhà ở tổng quát”
sẽ luôn bên cạnh bạn.

Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người đều có thể nhận ra sự hoàn thiện về cả tinh thần và thể chất quan trọng hơn bất cứ điều gì.

“Hài hòa giữa văn hóa và cuộc sống trọn vẹn”

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các môi trường hài hòa tạo ra những văn hóa mới, đồng thời bảo vệ các văn hóa truyền thống sinh ra từ tư tưởng và sự thỏa mãn vật chất của con người.
Và, để chuyển giao xã hội và môi trường này cho thế hệ tiếp theo.

Tập đoàn Kinoshita là một “công ty kinh doanh nhà ở tổng quát” sẽ luôn bên cạnh bạn.