木下グループ

THÔNG TIN CÔNG TY

Kinoshita Group Co., Ltd.

Tên công ty Kinoshita Group Co., Ltd.
Sáng lập Ngày 23 tháng 3 năm 1956
Thành lập Ngày 4 tháng 10 năm 1990
Vốn 300.000.000 yên
Ban giám đốc Chủ tịch điều hành Sugita Katsuhiko
Tổng giám đốc & Giám đốc điều hành tập đoàn Kinoshita Naoya (và Giám đốc điều hành tập đoàn)
Giám đốc điều hành cấp cao Sakamoto Kenji (Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành công ty Kinoshita Real Estate Co., Ltd.)
Giám đốc điều hành Tanaka Kozaburo (Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành công ty Kinoshita Construction Co., Ltd.)
Giám đốc điều hành Sakuma Daisuke (Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành công ty Kinoshita Care Co., Ltd.)
Giám đốc Kawamura Takuya (Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành công ty Kinoshita Renovation Co., Ltd.)
Giám đốc Chiba Naoki (Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành công ty Kinoshita Child Care Co., Ltd.)
Giám đốc Nakamura Hideo (Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành công ty Kinoshita Construction Residence Co., Ltd.)
Giám đốc Shimizu Akio (Phòng quản lý Tập đoàn)
Các tổ chức liên doanh Liên đoàn doanh nghiệp Nhật Bản
Trụ sở chính Shinjuku I-Land Tower 9th floor
6-5-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo,
163-1309 Japan
SĐT: +81-3-5908-2222 (Văn phòng đại diện)
Văn phòng New York 600 Mamaroneck Ave., Suite 459
Harrison, NY 10528
SĐT 1-914-613-3388
 • * Vào ngày 4 tháng 10 năm 2007, công ty đã đổi tên từ “MC Corporation Co., Ltd.”
 • * Vào ngày 1 tháng 4 năm 2008, “MC Management” đã sáp nhập với Kinoshita Management.
 • * Vào ngày 1 tháng 2 năm 2015, “Kinoplus Co., Ltd. và Kinoshita Solar Power Co., Ltd.” đã sáp nhập với Kinoshita Management.
 • * Vào ngày 1 tháng 12 năm 2018, sáp nhập với “Kinoshita Group Co., Ltd.” và công ty đã đổi tên từ “Kinoshita Management Co., Ltd.”

Kinoshita Construction Co., Ltd.

Tên công ty Kinoshita Construction Co., Ltd.
Thành lập Ngày 14 tháng 3 năm 2012
Vốn 100.000.000 yên
Ban giám đốc Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Tanaka Kozaburo
Giám đốc Shimoda Masa
Giám đốc Kinoshita Naoya
Đăng ký giấy phép Kinh doanh xây dựng đặc biệt, Giấy phép do Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cấp (Toku-29) số 24575
Văn phòng kiến trúc sư bậc 1, Giấy phép do tỉnh trưởng Tokyo cấp số 58158, Khác
Kinh doanh khu dân cư, Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cấp (2) số 8328
Các tổ chức liên doanh Hiệp hội bảo lãnh giao dịch bất động sản quốc gia
Hiệp hội thương mại tòa nhà chính phủ Tokyo Metropolitan
Hội đồng thương mại hội chợ bất động sản vùng đô thị Tokyo
Hợp tác xã bất động sản vùng đô thị Tokyo
Hiệp hội kiến trúc 2×4 Nhật Bản
Hiệp hội công nghiệp nhà ở quốc gia
Trụ sở chính Shinjuku I-Land Tower 9th floor
6-5-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo,
163-1309 Japan
SĐT: +81-3-5908-3333 (Văn phòng đại diện)
Loại hình kinh doanh Kinh doanh đơn đặt hàng nhà ở
Kinh doanh bán đất
Số lượng nhân viên 153

Kinoshita Real Estate Co., Ltd.

Tên công ty Kinoshita Real Estate Co., Ltd.
Thành lập Ngày 26 tháng 6 năm 2012
Vốn 100.000.000 yên
Ban giám đốc Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đại diện Sakamoto Kenji
Giám đốc Kinoshita Naoya
Đăng ký giấy phép Kinh doanh khu dân cư, Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cấp (2) số 8377
Các tổ chức liên doanh Hiệp hội bảo lãnh giao dịch bất động sản quốc gia
Hiệp hội thương mại tòa nhà chính phủ Tokyo Metropolitan
Hội đồng thương mại hội chợ bất động sản vùng đô thị Tokyo
Hợp tác xã bất động sản vùng đô thị Tokyo
Trụ sở chính Shinjuku I-Land Tower 9th floor
6-5-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo,
163-1309 Japan
SĐT: +81-3-5908-2275 (Văn phòng đại diện)
Loại hình kinh doanh Bán kế hoạch căn hộ đô thị
Môi giới bất động sản
Số lượng nhân viên 203

Kinoshita Property Management Co., Ltd.

Tên công ty Kinoshita Property Management Co., Ltd.
Thành lập Ngày 14 tháng 3 năm 2012
Vốn 100.000.000 yên
Ban giám đốc Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đại diện Kinoshita Naoya
Giám đốc Ozaki Kouji
Giám đốc Shinichirou Murofushi
Đăng ký giấy phép Kinh doanh khu dân cư, Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cấp (2) số 8327
Các tổ chức liên doanh Hiệp hội bảo lãnh giao dịch bất động sản quốc gia
Hiệp hội thương mại tòa nhà chính phủ Tokyo Metropolitan
Hiệp hội nhà cho thuê Nhật Bản
Hội đồng thương mại hội chợ bất động sản vùng đô thị Tokyo
Trụ sở chính Shinjuku I-Land Tower 9th floor
6-5-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo,
163-1309 Japan
SĐT: +81-3-5908-2244 (Văn phòng đại diện)
Loại hình kinh doanh Kinh doanh cho thuê

Kinoshita Renovation Co., Ltd.

Tên công ty Kinoshita Renovation Co., Ltd.
Thành lập Ngày 23 tháng 10 năm 2012
Vốn 100.000.000 yên
Ban giám đốc Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đại diện Kawamura Takuya
Giám đốc Kinoshita Naoya
Đăng ký giấy phép Kinh doanh xây dựng đặc biệt, Giấy phép do Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cấp (Toku-29) số 24930
Văn phòng kiến trúc sư bậc 1, Giấy phép do tỉnh trưởng Tokyo cấp số 58500
Các tổ chức liên doanh Tổ chức Hội nghị Mở rộng & Tu sửa Nhật Bản (JERCO)
Trụ sở chính Shinjuku I-Land Tower 9th floor
6-5-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo,
163-1309 Japan
SĐT: +81-3-5908-2588 (Văn phòng đại diện)
Loại hình kinh doanh Công việc cải tạo như tu sửa gia tăng và tái thiết
 • * Vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, công ty đã đổi tên từ “Kinoshita Construction Renovation Co., Ltd.”

Kinoshita Construction Residence Co., Ltd.

Tên công ty Kinoshita Construction Residence Co., Ltd.
Thành lập Ngày 16 tháng 6 năm 2015
Vốn 40.000.000 yên
Ban giám đốc Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đại diện Nakamura Hideo
Giám đốc Kinoshita Naoya
Đăng ký giấy phép Kinh doanh xây dựng đặc biệt, Giấy phép do Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cấp (Toku-27) số 25944
Văn phòng kiến trúc sư bậc 1, Giấy phép do tỉnh trưởng Tokyo cấp số 60375 và hai loại giấy phép khác
Các tổ chức liên doanh Hiệp hội kiến trúc 2×4 Nhật Bản
Trụ sở chính Shinjuku I-Land Tower 9th floor
6-5-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo,
163-1309 Japan
SĐT: +81-3-5908-2227 (Văn phòng đại diện)
Loại hình kinh doanh Hợp đồng kinh doanh xây dựng chung cư

Kinoshita Construction Home Co., Ltd.

Tên công ty Kinoshita Construction Home Co., Ltd.
Thành lập Ngày 23 tháng 1 năm 2019
Vốn 40.000.000 yên
Ban giám đốc Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Inagawa Tarou
Giám đốc Sugita Katsuhiko
Giám đốc Tanaka Kozaburo
Giám đốc Shimoda Masao
Đăng ký giấy phép Kinh doanh xây dựng đặc biệt, Giấy phép do tỉnh trưởng Tokyo cấp (Toku-30) số 150056
Văn phòng kiến trúc sư bậc 1, Giấy phép do tỉnh trưởng Tokyo cấp số 62977
Trụ sở chính Shinjuku I-Land Tower 9th floor
6-5-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo,
163-1309 Japan
SĐT: +81-3-5908-1736 (Văn phòng đại diện)
Loại hình kinh doanh Kinh doanh đơn đặt hàng nhà ở
Số lượng nhân viên 10

Kinoshita Community Co., Ltd.

Tên công ty Kinoshita Community Co., Ltd.
Thành lập Ngày 4 tháng 10 năm 2011
Vốn 10.000.000 yên
Ban giám đốc Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đại diện Suzuki Shinji
Giám đốc Kinoshita Naoya
Giám đốc Sakamoto Kenji
Đăng ký giấy phép Hiệp hội quản lý nhà chung cư tại Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (2) số 033814
Trụ sở chính Shinjuku I-Land Tower 9th floor
6-5-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo,
163-1303 Japan
SĐT: +81-3-5908-2257 (Văn phòng đại diện)
Loại hình kinh doanh Hiệp hội quản lý hỗ trợ / vệ sinh và bảo trì
Số lượng nhân viên 47

Kinoshita Care Co., Ltd.

Tên công ty Kinoshita Care Co., Ltd.
Thành lập Ngày 26 tháng 10 năm 1995
Vốn 100.000.000 yên
Ban giám đốc Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đại diện Sakuma Daisuke
Giám đốc Kinoshita Naoya
Giám đốc Kumachi Masaharu
Các tổ chức liên doanh Hiệp hội nhà ở cung cấp cho hoạt động chăm sóc điều dưỡng tổng hợp quốc gia
Hiệp hội điều dưỡng quốc gia có phí
Trụ sở chính Shinjuku I-Land Tower 8th floor
6-5-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo,
163-1309 Japan
SĐT: +81-3-5908-1310 (Văn phòng đại diện)
Loại hình kinh doanh Nhà điều dưỡng có phí cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, nhà điều dưỡng thu phí kiểu nhà ở và nhà ở cho người cao tuổi
Nhà tập thể
Trung tâm chăm sóc người cao tuổi ban ngày
Dịch vụ chăm sóc ngắn hạn
Dịch vụ chăm sóc tại nhà
Hỗ trợ chăm sóc tại nhà
Số lượng nhân viên 5478
 • * Vào ngày 2 tháng 2 năm 2011, công ty đã đổi tên từ “Life Commune Co., Ltd.”
 • * Vào ngày 1 tháng 4 năm 2017, sáp nhập với “Kinoshita Nursing Care Co., Ltd. (trước đây là Ouen Kazoku Co., Ltd.)”

Kinoshita Child Care Co., Ltd.

Tên công ty Kinoshita Child Care Co., Ltd.
Thành lập Ngày 1 tháng 9 năm 2006
Vốn 350.000.000 yên
Ban giám đốc Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đại diện Chiba Naoki
Giám đốc Kinoshita Naoya
Các tổ chức liên doanh Hội nghị giáo dục trẻ em Nhật Bản
Trụ sở chính Shinjuku I-Land Tower 8th floor
6-5-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo,
163-1308 Japan
SĐT: +81-3-6279-0280 (Văn phòng đại diện)
Loại hình kinh doanh Phê duyệt / Chứng nhận / Quản lý trường mẫu giáo và chăm sóc trẻ sau giờ học
 • * Vào ngày 1 tháng 10 năm 2015, đổi tên từ “Odakyu Life Association Co., Ltd.”
 • * Vào ngày 1 tháng 4 năm 2017, sáp nhập với “Kinoshita Childcare Co., Ltd. (trước đây là Fun Factory Co., Ltd.)” và “Kinoshita Childcare (trước đây là Kinder Nursery)”

Kinoshita Welfare Academy Co., Ltd.

Tên công ty Kinoshita Welfare Academy Co., Ltd.
Thành lập Ngày 16 tháng 6 năm 2005
Vốn 100.000.000 yên
Ban giám đốc Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đại diện Sakuma Daisuke
Giám đốc Kinoshita Naoya
Trụ sở chính Shinjuku I-Land Tower 9th floor
6-5-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo,
163-1309 Japan
SĐT: +81-3-5908-2021 (Văn phòng đại diện)
Loại hình kinh doanh Giáo dục
Số lượng nhân viên 11
 • * Vào ngày 19 tháng 4 năm 2007, công ty đã đổi tên từ “Lian Co., Ltd.”
 • * Vào ngày 1 tháng 8 năm 2011, công ty đã đổi tên từ “Kinoshita Life Co., Ltd.”
 • * Vào ngày 1 tháng 10 năm 2017, công ty đã đổi tên từ “Kinoshita Care Co., Ltd.”

Kinoshita Future Academy Educational Corporation

Tên công ty Kinoshita Future Academy Educational Corporation
Thành lập Ngày 27 tháng 10 năm 1999
Ban giám đốc Chủ tịch Kinoshita Naoya
Trụ sở chính 4-1-6 Kamiuma, Setagaya-ku, Tokyo
154-0011 Japan
SĐT: +81-3-3419-5270
Loại hình kinh doanh Theo Luật Giáo dục cơ bản, Luật Giáo dục học đường và Luật Thợ làm tóc, chúng tôi đặt mục tiêu thành lập các trường dạy nghề tư nhân và cung cấp giáo dục.
Trường được thành lập Trường dạy nghề Hair Beauty Tokyo
 • * Vào ngày 1 tháng 10 năm 2018, công ty đã đổi tên từ “Tokyo Hair Beauty College Educational Corporation”

Kinoshita Pharmacy Co., Ltd.

Tên công ty Kinoshita Pharmacy Co., Ltd.
Thành lập Ngày 11 tháng 1 năm 2019
Vốn 10.000.000 yên
Ban giám đốc Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đại diện Kumachi Masaharu
Giám đốc Mitsuishi Masahiro
Trụ sở chính 4-13-1 Nakajima, kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa
210-0806 Japan
SĐT: +81-44-200-9993
Loại hình kinh doanh Quản lý nhà thuốc

Koseikai Med.Corp.

Tên công ty Koseikai Med.Corp.
Thành lập Ngày 19 tháng 10 năm 2001
Ban giám đốc Chủ tịch Ito Katsumi
Trụ sở chính 703-4 Azaomoteyama, Hisasue, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa
213-0026 Japan
SĐT: +81-44-740-0740
Loại hình kinh doanh Quản lý phòng khám và cơ sở chăm sóc người cao tuổi
Số lượng nhân viên 72

Wakokai Med.Corp.

Tên công ty Wakokai Med.Corp.
Thành lập Ngày 1 tháng 4 năm 1955
Ban giám đốc Chủ tịch Watanabe Yoshiyuki
Trụ sở chính 3-13-1 Nakajima, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa
210-0806 Japan
SĐT: +81-44-233-9336
Loại hình kinh doanh Quản lý phòng khám, bệnh viện và cơ sở chăm sóc người cao tuổi
Số lượng nhân viên 89

Shofukai Social Welfare Corp.

Tên công ty Shofukai Social Welfare Corp.
Thành lập Tổng công ty phê duyệt: Ngày 12 tháng 8 năm 2014
Ban giám đốc Chủ tịch Sakuma Daisuke
Trụ sở chính 4-12-1 Omori-Nishi, Ota-ku, Tokyo
143-0015 Japan
SĐT: +81-3-6436-8899
Loại hình kinh doanh Chăm sóc điều dưỡng (nhà dưỡng lão đặc biệt và nhà ở ngắn hạn cho người cao tuổi)
Số lượng nhân viên 86

Jiaikai Association, Inc.

Tên công ty Jiaikai Association, Inc.
Thành lập Ngày 13 tháng 4 năm 1951
Ban giám đốc Chủ tịch Yoshida Katsutoshi
Thành viên hội đồng quản trị Watanabe Yoshiyuki
Thành viên hội đồng quản trị Yokota Noboru
Ủy viên hội đồng Sakuma Daisuke
Ủy viên hội đồng Shimizu Akio
Ủy viên hội đồng Ishizawa Masato
Giám sát viên Suzuki Yoshimitsu
Trụ sở chính 6-12-5 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo
113-0033 Japan
SĐT: +81-3-3812-7360
Loại hình kinh doanh Kinh doanh chăm sóc trẻ em, kinh doanh y tế, hoạt động y tế và vệ sinh, kinh doanh về chăm sóc

Kinoshita Food Service Co., Ltd.

Tên công ty Kinoshita Food Service Co., Ltd.
Thành lập Ngày 28 tháng 12 năm 2009
Vốn 1.000.000 yên
Ban giám đốc Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đại diện Okahashi Hiroyuki
Giám đốc Yoshii Kazumasa
Giám đốc Kinoshita Naoya
Trụ sở chính Shinjuku I-Land Tower 9th floor
6-5-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo,
163-1309 Japan
SĐT: +81-3-5908-2258
Loại hình kinh doanh Dịch vụ ăn uống / cung cấp bữa ăn / Làm và bán cơm hộp bento và các dịch vụ liên quan
Số lượng nhân viên 1,566

Kinoshita Career Support Co., Ltd.

Tên công ty Kinoshita Career Support Co., Ltd.
Thành lập Ngày 4 tháng 10 năm 2017
Vốn 20.000.000 yên
Ban giám đốc Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đại diện Kumachi Masaharu
Giám đốc Kinoshita Naoya
Đăng ký giấy phép Số giấy phép công văn về người lao động chung: ha-13-308975
Số giấy phép nhà cung cấp việc làm có phí: 13-yu-309104
Các tổ chức liên doanh Hiệp hội doanh nghiệp tư nhân quốc gia
Trụ sở chính Shinjuku I-Land Tower 3rd floor
6-5-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo,
163-1309 Japan
SĐT: +81-3-5908-2303
Loại hình kinh doanh Doanh nghiệp phái cử người lao động và nhà cung cấp việc làm việc có phí
 • * Vào ngày 1 tháng 4 năm 2018, công ty đã đổi tên từ “Normalize Co., Ltd.”

Copyrights Asia Co., Ltd.

Tên công ty Copyrights Asia Co., Ltd.
Thành lập Ngày 29 tháng 5 năm 1956
Vốn 30.000.000 yên
Ban giám đốc Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc đại diện Kinoshita Naoya
Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đại diện David R. Buckley
Giám đốc Shima Tetsuo
Trụ sở chính Shinjuku I-Land Tower 3rd floor
6-5-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo,
163-1308 Japan
SĐT: +81-3-5908-1722
FAX: +81-3-5323-0266
Loại hình kinh doanh Đại lý cho các nghệ sĩ, tác giả và chủ sở hữu trí tuệ, tập trung vào các nhân vật và thương hiệu lối sống.
Số lượng nhân viên 15

Copyrights Tokyo Co., Ltd.

Tên công ty Copyrights Tokyo Co., Ltd.
Thành lập Ngày 11 tháng 1 năm 2019
Vốn 10.000.000 yên
Ban giám đốc Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc đại diện Kinoshita Naoya
Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đại diện Shima Tetsuo
Giám đốc David R. Buckley
Trụ sở chính 6-5-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo,
163-1308 Japan
SĐT: +81-3-5908-1735
FAX: + 81-3-5323-0266
Loại hình kinh doanh Sách nhỏ, các ấn phẩm khác nhau, lập kế hoạch phát triển, sản xuất, bán và xuất khẩu, bán buôn, bán lẻ, v.v… các sản phẩm nhân vật
Số lượng nhân viên 12

Kinoshita Renewable Energy LLC.

Tên công ty Kinoshita Renewable Energy LLC.
Thành lập Ngày 1 tháng 3 năm 2017
Vốn 1.000.000 yên
Ban giám đốc Giám đốc điều hành Nakamura Kazutoshi
Trụ sở chính 6-5-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo,
163-1309 Japan
Loại hình kinh doanh Vận hành hệ thống phát điện sử dụng năng lượng mới
Số lượng nhân viên 10

Kino Films Co., Ltd.

Tên công ty Kino Films Co., Ltd.
Thành lập Ngày 1 tháng 4 năm 2011
Vốn 100.000.000 yên
Ban giám đốc Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Takebe Yumiko
Giám đốc điều hành Nishijima Yuuichiro
Giám đốc Kinoshita Naoya
Trụ sở chính AXALL Roppongi 3rd floor
7-8-6 Roppongi, Minato-Ku, Tokyo
106-0032 Japan
SĐT: +81-3-6459-2671
FAX: +81-3-3403-0530
Loại hình kinh doanh Lên kế hoạch nội dung video, sản xuất, phân phối và đầu tư
Số lượng nhân viên 32

Kino Books Co., Ltd.

Tên công ty Kino Books Co., Ltd.
Thành lập Ngày 4 tháng 10 năm 2013
Vốn 10.000.000 yên
Ban giám đốc Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Toshikatsu Kimura
Giám đốc Furukawa Eriko
Giám đốc Kinoshita Naoya
Trụ sở chính Shinjuku I-Land Tower 3rd floor
6-5-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo,
163-1309 Japan
SĐT: +81-3-5908-2279
Loại hình kinh doanh Xuất bản và bán sách
Số lượng nhân viên 10

Kino Music Co., Ltd.

Tên công ty Kino Music Co., Ltd.
Thành lập Ngày 22 tháng 6 năm 2015
Vốn 1.000.000 yên
Ban giám đốc Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đại diện Kajihara Toru
Giám đốc Kinoshita Naoya
Trụ sở chính AXALL Roppongi 3rd floor
7-8-6 Roppongi, Minato-Ku, Tokyo
106-0032 Japan
SĐT: +81-3-6459-2767
Loại hình kinh doanh Lập kế hoạch, sản xuất và bán vé các buổi hòa nhạc của các nghệ sĩ trong và ngoài nước
Sản xuất các sự kiện và bán vé
Lập kế hoạch, sản xuất và bán các tác phẩm âm nhạc và hình ảnh
Số lượng nhân viên 8

kino cinéma Co., Ltd.

Tên công ty kino cinéma Co., Ltd.
Thành lập Ngày 4 tháng 10 năm 2018
Vốn 10.000.000 yên
Ban giám đốc Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Nishijima Yuuichiro
Giám đốc Kinoshita Naoya
Trụ sở chính AXALL Roppongi 3rd floor
7-8-6 Roppongi, Minato-Ku, Tokyo
106-0032 Japan
SĐT: +81-3-6459-2863
FAX: +81-3-3403-0530
Loại hình kinh doanh Phát triển và vận hành rạp chiếu phim cùng các cơ sở giải trí, lập kế hoạch, phát triển và quản lý nhà hàng và chuỗi nhà hàng, sản xuất, bán tờ rơi và các ấn phẩm khác nhau, bán hàng và bán nhiều vé khác nhau
Số lượng nhân viên 50

InterFM897 Co., Ltd.

Tên công ty InterFM897 Co., Ltd.
Thành lập Ngày 14 tháng 9 năm 1995
Vốn 300.000.000 yên
Ban giám đốc Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đại diện Shitamura Hiroshi
Giám đốc đại diện và điều hành Takano Yuzo
Giám đốc Kinoshita Naoya
Người giám sát Suzuki Yoshimitsu
Trụ sở chính TV Tokyo Tennozu Studio 7th floor
1-3-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo
140-0002 Japan
SĐT: +81-3-5781-7610
Loại hình kinh doanh Sản xuất chương trình phát sóng và phát sóng tiếng nước ngoài sóng siêu ngắn
Số lượng nhân viên 23

HATS UNLIMITED Inc.

Tên công ty HATS UNLIMITED Inc.
Thành lập Ngày 17 tháng 6 năm 2002
Vốn 69.950.000 yên
Ban giám đốc Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đại diện Sakamoto Takeshi
Giám đốc Kinoshita Naoya
Trụ sở chính 5th Yokoshiba Building 4F
15-13-2 Roppongi, Minato-ku, Tokyo,
106-0031 Japan
SĐT: +81-3-5774-0082
FAX: +81-3-5774-0820
Loại hình kinh doanh Lập kế hoạch, sản xuất, kinh doanh và bán phần mềm âm nhạc và video

Dongyu Inc.

Tên công ty Dongyu Inc.
Thành lập Ngày 1 tháng 4 năm 1988
Vốn 60.000.000 yên
Ban giám đốc Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đại diện Kunizane Mizue
Giám đốc Kinoshita Naoya
Trụ sở chính JPL 6th floor
2-10-15 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo
150-0002 Japan
SĐT: +81-3-3400-2131
Loại hình kinh doanh Quản lý nghệ sĩ
Sản xuất truyền hình, phim ảnh, v.v…
Bán phần mềm âm thanh và video (video, đĩa hát, CD, DVD, v.v…)
Quản lý các trường đào tạo nghệ sĩ
Lập kế hoạch và quản lý trao đổi người nổi tiếng

Gaina Co., Ltd.

Tên công ty Gaina Co., Ltd.
Thành lập Ngày 4 tháng 11 năm 2014
Vốn 10.000.000 yên
Ban giám đốc Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đại diện Asao Yoshinobu
Giám đốc Kinoshita Naoya
Trụ sở chính Centuryhome Kichijoji billding 6th floor
1-12-13 Kichijoji hon-cho, Musashino-shi, Tokyo
180-0004 Japan
SĐT: +81-422-27-6990
Loại hình kinh doanh Lập kế hoạch, sản xuất, bán, phân phối và phân phối, v.v… các tác phẩm video bao gồm phim, video, chương trình truyền hình và phần mềm máy tính

Mobo・Moga Inc.

Tên công ty Mobo・Moga Inc.
Thành lập Ngày 3 tháng 4 năm 2017
Vốn 10.000.000 yên
Ban giám đốc Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đại diện Iijima Michi
Giám đốc Kinoshita Naoya
Trụ sở chính Teikoku Hotel Tower 8th floor
1-1-1 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0011 Japan
Loại hình kinh doanh Lập kế hoạch sự kiện, lên kế hoạch và bán trang phục và kinh doanh liên quan đến ăn uống

Kinoshita Table Tennis Club Co., Ltd.

Tên công ty Kinoshita Table Tennis Club Co., Ltd.
Thành lập Ngày 3 tháng 3 năm 2018
Vốn 20.000.000 yên
Ban giám đốc Chủ tịch kiêm Giám đốc đại diện Naoya Kinoshita
Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đại diện Kawamura Takuya
Giám đốc Tanaka Kozaburo
Giám đốc Nakamura Hideo
Giám đốc Sakamoto Kenji
Giám đốc Sakuma Daisuke
Giám đốc Chiba Naoki
Người giám sát Shimizu Akio
Trụ sở chính Shinjuku I-Land Tower 9th floor
6-5-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
163-1309 Japan
Loại hình kinh doanh Quản lý các vận động viên và kinh doanh liên quan đến thể thao

KSM Co., Ltd.

Tên công ty KSM Co., Ltd.
Thành lập Ngày 4 tháng 10 năm 2018
Vốn 5.000.000 yên
Ban giám đốc Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đại diện Kinoshita Naoya
Trụ sở chính Shinjuku I-Land Tower 9th floor
6-5-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
163-1309 Japan
Loại hình kinh doanh Quản lý, hòa giải, hợp đồng tài trợ và tư vấn cho vận động viên và những đối tượng khác